Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

US?UGI:


Oferujemy pe?en zakres us?ug ksi?gowych dla:

  • osb fizycznych,

  • sp?ek z o.o.,

  • sp?ek akcyjnych,

  • fundacji,

  • stowarzysze?,

  • sp?ek jawnych,

  • sp?ek komandytowych,

  • sp?ek cywilnych,

  • sp?ek partnerskich,

Wykonujemy:

ksi?gowo?? dla firm:

- prowadzenie ksi?g handlowych,

- prowadzenie ksi??ki przychodw i rozchodw,

- ewidencja przychodw dla celw zrycza?towanego podatku dochodowego od osb fizycznych,

- ewidencja rejestrw dla celw rozliczenia podatku od towarw i us?ug,

- sporz?dzanie ewidencji ?rodkw trwa?ych i wyposa?enia,

- sporz?dzanie deklaracji podatkowych, sprawozda? finansowych, wnioskw kredytowych,

- sporz?dzanie sprawozda? do GUS,

obs?ug? kadr:

- zak?adanie akt osobowych pracownikw,

- sporz?dzanie listy p?ac,

- sporz?dzanie deklaracji do ZUS,

- rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodze?, sporz?dzanie obowi?zkowych rozlicze? do urz?du skarbowego,

a tak?e:

- rozliczenia roczne dla osb nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej,

- rozliczenia dochodw uzyskanych za granic?,

- rozliczenia VZM zwrot VAT za materia?y budowlane,

- reprezentacja klienta przed urz?dem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami pa?stwowymi,

- pomoc przy za?o?eniu firmy (podatnik dokonuje jedynie wpisu do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, reszt? formalno?ci pozostawia nam),

- rejestracja sp?ek w Krajowym Rejestrze S?dowym,

- szkolenia BHP,

- pomoc w zakresie obs?ugi dofinansowa? PFRON,

- restrukturyzacja przedsi?biorstw, doradztwo finansowe

 
Reklama